power up

Ex-zoner

Fra benzinstationer til raffinaderier og malerværksteder til fabrikker, hvor fint støv eller grovere støv opbevares eller behandles, er der mange arbejdsmiljøer, hvor potentielt eksplosive atmosfærer er uundgåelige. En betydelig risiko, f.eks. for medarbejdere eller brandvæsenets personale. Derfor er det så meget desto vigtigere, at der oprettes passende eksplosionsbeskyttelseszoner, hvor brændbare gasser, dampe og antændeligt støv kan forårsage en eksplosion. Det er afgørende, at der kun bruges egnet værktøj i et farligt område og dets zoner.

Her kan du læse, hvordan de forskellige Ex-zoner adskiller sig fra hinanden med hensyn til definition, og hvilke krav en 
lygte til Ex-zoner , der er certificeret i henhold til de europæiske ATEX-direktiver, skal opfylde.

Definition - hvad er Ex-zoner?

Ex-zoner er områder, hvor der er mulighed for, at der opstår en antændelig koncentration af brændbare gasser, dampe, tåger eller støv. Faren for en eksplosion eller støveksplosion der er stor og muligvis livstruende. Generelt skelner man mellem to grupper af stoffer:


  1. Gasser, dampe, tåger
  2. Støv

Der er tre Ex-zoner for hver af disse stofgrupper, hvilket giver i alt seks Ex-zoner. Men uanset om du har at gøre med støv, gas, dampe eller en brændbar tåge i den pågældende zone: Brug af værktøj eller lommelygter, som kan være en antændelseskilde, udgør under alle omstændigheder en stor fare.

Hvilke Ex-zoner findes der?

Ex-zoner er områder, hvor der er risiko for eksplosion. De forskellige Ex-zoner varierer afhængigt af faresituationen eller forekomsten af en antændelig koncentration af brændbar gas, støv eller damp.

Ex-zone 2 hhv. 22 Definition

Områder, hvor en eksplosiv atmosfære kun forekommer sjældent og i kort tid, betegnes som Ex-zone 2 eller 22. Selv om der ikke er nogen lovbestemmelse, der præcist definerer "sjælden" eller "kortvarig" forekomst, er det tilstrækkeligt, hvis en eksplosiv atmosfære forekommer i mindre end 30 minutter om året. Der skelnes mellem Ex-zone 2 (antændelig atmosfære på grund af gas, damp eller tåge) og Ex-zone 22 (antændelig atmosfære på grund af brændbart støv).

Ex-Zone 1 eller 21 Definition

Ex-zone 1 omfatter områder, hvor der under normale forhold lejlighedsvis kan dannes en atmosfære med eksplosive dampe, gasser eller tåger. Lejlighedsvis forekomst betyder, at en eksplosiv blanding forekommer mindre end 50 % af tiden, men i alt i mere end 30 minutter om året. Hvis et område er betegnet som Zone 21, er det et miljø, hvor der kan forventes brændbart støv.

Ex-zone 0 eller 20 Definition

Ex-zone 0 er et miljø, hvor en eksplosiv gasatmosfære kan forekomme hyppigt eller i mere end 50 % af driftstiden. I lighed med Ex-zone 22 og 21 er zone 20 også kendetegnet ved, at der forekommer en eksplosiv støvblanding.

Vi har sammenfattet detaljerede oplysninger om de respektive Ex-zoner i følgende tabel.

Ex-zone tabel

Klassificering af de forskellige EX-zoner
Hvor ofte opstår der en eksplosiv atmosfære i den pågældende zone?
Kendetegnet ved tilstedeværelsen af følgende brændbare medier
Ex-Zone 2sjældenGas, damp, tåge
Ex-Zone 1lejlighedsvisGas, damp, tåge
Ex-Zone 0hyppigGas, damp, tåge
Ex-Zone 22sjældenStøv
Ex-Zone 21lejlighedsvisStøv
Ex-Zone 20hyppigStøv

Retningslinjer for Ex-zoner

I EU er der to såkaldte ATEX-direktiver, der dækker alle gældende regler for salg samt idriftsættelse af udstyr og beskyttelsessystemer, der kan bruges i potentielt eksplosive atmosfærer. ATEX står for "atmosphères explosibeles" (fransk for eksplosiv atmosfære).

Det ene direktiv er rettet mod operatører af anlæg, hvor der kan være eksplosive atmosfærer, og specificerer de minimumskrav, der skal opfyldes for at beskytte medarbejderne. Her er der bl.a. listet foranstaltninger til, hvordan arbejdsgivere kan undgå eksplosionsrisici ved at vælge passende arbejdsudstyr.

Det andet direktiv henvender sig til producenter af produkter, der anvendes i Ex-zoner. Deres formål er at sikre, at alle maskiner, installationer, apparater og udstyr, der anvendes i Ex-zoner, opfylder kravene til eksplosionsbeskyttelse. For eksempel skal visse standarder og temperaturklasser overholdes for de enkelte udstyrskategorier i de respektive Ex-zoner.

Retningslinjerne har til formål at sikre, at alle personer, der befinder sig i Ex-beskyttede zoner, beskyttes bedst muligt og ikke kommer til skade. De krav, der er defineret i direktiverne, gælder for alle zoner og installationer, der falder ind under de områder, der er anført i Ex-zonetabellen.

Hvad er temperaturklasser?

Alle enheder, der er beregnet til brug i potentielt eksplosive atmosfærer, er tildelt tilsvarende temperaturklasser afhængigt af deres maksimale overfladetemperatur. Ved brug af en enhed skal man sørge for, at antændelsestemperaturen for det stof, der forekommer i Ex-zonen, svarer til enhedens temperaturklasse. Enkelt sagt betyder det, at kun enheder, hvis maksimale overfladetemperatur er under antændelsestemperaturen for det fremherskende stof, må anvendes i Ex-zoner. Ved beregning af den maksimale overfladetemperatur tilføjes også en buffer, så antændelse af stoffet i Ex-zonen ved enheden er udelukket.

Der findes følgende temperaturklasser:

Temperaturklasse
Stoffets antændelsestemperatur
Maksimal overfladetemperatur
T1> 450° C
450° C
T2> 300 til 450 ° C300 ° C
T3> 200 til 300 ° C200 ° C
T4> 135 til 200 °C135 °C
T5> 100 til 135 °C100 °C
T6> 85 °C85 °C

Hvis en enhed er omfattet af en høj temperaturklasse, f.eks. klasse T5, kan den også bruges i de lavere klasser (T1 - T4). I støvudsatte områder er den maksimale overfladetemperatur angivet direkte på produktet i stedet for temperaturklassen.

Ledlenser lygter og pandelamper med ATEX-certificering  har en påtrykt mærkning, der fortæller dig, om din lampes tændingstemperatur tillader sikker brug i den respektive Ex-zone. Du kan også finde de relevante oplysninger om temperaturklasser og Ex-zoner i vores katalog.

Størstedelen af vores produkter er godkendt til temperaturklasse T4 og en maksimal overfladetemperatur for støv på 135 °C. Denne meget gode klassifikation tillader håndtering af alle almindelige kemikalier og stoffer, med nogle få særlige undtagelser (forudsat at de øvrige krav er opfyldt, f.eks. den korrekte zone).

Hvad er gas- og støvgrupper?

Det er ikke kun et stofs antændelsestemperatur, der er relevant for valget af egnet værktøj, men også egenskaber som antændelighed ved elektriske gnister og støvets beskaffenhed skal tages i betragtning. Til dette formål inddeles gasser og støv i specifikke gas- og støvgrupper.

Gasgrupperne IIA, IIB og IIC klassificerer gasser efter, hvor let de kan antændes af en elektrisk gnist. Stoffer i gasgruppe IIC (f.eks. hydrogen) er særligt lette at antænde med elektriske gnister og stiller derfor de højeste krav til produkterne.

Støvgrupperne IIIA, IIIB og IIIC klassificerer støv efter dets art. Støvgruppe IIIA og IIIB er ikke-ledende støv af grov eller fin karakter (f.eks. melstøv). Gruppe IIIC er elektrisk ledende støv (f.eks. metalstøv), der kan forårsage kortslutninger i elektrisk udstyr og derfor er særligt farligt. Der stilles derfor de højeste krav til værktøj med godkendelse til støvgruppe IIIC. Værktøj, der er egnet til støvgruppe IIIC, kan også bruges i områder med IIIA- og IIIB-støv.

A helmet with a headlamp

Lommelygter og pandelamper til Ex-zoner

ATEX LED-lommelygter og pandelamper  fra Ledlenser opfylder de strenge specifikationer i ATEX-direktivet og er designet ned til mindste detalje for at opfylde kravene i potentielt eksplosive atmosfærer. Uanset om du skal stå for kvalitetskontrol i et malerværksted, udføre vedligeholdelsesarbejde i et raffinaderi eller inspicere en silo til træpiller: Vores ATEX-lampesortiment til industrien giver klart, punktvis lys og er også velegnet til belysning af større områder.

Således opfylder alle lommelygter og pandelamper i EX-serien kravene til udstyr til Ex-zoner 1, 2, 21 og 21 og temperaturklasse T4. Lommelygterne EX4 og EX7 og pandelampen EXH8 er desuden godkendt til zone 0 og 20.

Nr: 500837 Lygte EX7R
Priser inkl. moms plus forsendelsesomkostninger
140
45
220
Yes
Colors

Tilgængelig straks

1.579,00 kr.
Nr: 500682 Lygte EX4
Priser inkl. moms plus forsendelsesomkostninger
35
7
50
No
Colors

Tilgængelig straks

389,00 kr.
Nr: 500836 Lygte EX7
Priser inkl. moms plus forsendelsesomkostninger
120
45
200
No
Colors

Tilgængelig straks

859,00 kr.

Ligeledes er vores produkter generelt godkendt til de bedst mulige gas- og støvgrupper IIC og IIIC. Det betyder, at især vores stavlommelygter EX4 og EX7 kan bruges i næsten alle miljøer, med undtagelse af nogle få specielle stoffer med ekstremt lave antændelsestemperaturer.

Derudover er lommelygterne i vores ATEX-serie udstyret med detaljer som en magnetisk kontakt, der gør det nemt at betjene dem med arbejdshandsker. Andre funktioner omfatter det patenterede Advanced Focus System (AFS), som giver dig mulighed for fleksibelt at justere lysstrålen. Ud over en skarpt fokuseret lysstråle på lang afstand, giver Ledlenser-lommelygter med AFS en bred og homogen belysning på kort afstand. Næppe nogen anden ATEX-certificeret lygte kan leve op til den.